ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม และขอความร่วมมือผู้เข้าชมโปรดแสดงความคิดเห็นว่ามีความพึ่งพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์หรือไม่

ประชุมเตรียมงานวันเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ และงานเทศมหาชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ท่าพูดเกมส์” ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม  
ครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองไร่ขิง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
รายชื่อแม่ดีเด่นประจำปี 2559  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การโอนงานกิจการประปาเทศบาล เมืองไร่ขิง ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง พร้อมด้วยสนามกีฬา ครั้งที่ 2
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศ ,คำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี แปฏิบัติราชการแทน
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2559
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำจากรั่วเทศบาลเชื่อมท่อ ระบายน้ำวัดไร่ขิงเชื่อมต่อตำบลท่าตลาด ตำบลไร่ขิง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งมิเตอร์และมอเตอร์สูบน้ำคลองยายถั่ว และคลองยายเมือง ชุมชนบ้านคลองผีเสื้อ ตำบลไร่ขิง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายโสภณ กรรณโม ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำซอยแม็คโคร ชุมชนบ้านไร่ศรีเสถียร ตำบลไร่ขิง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไร่ขิง 21 (ปากคลองบางยาง) หมู่ที่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง