ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

ร่วมเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อสร้างจิตใจ ให้สดใสร่างกายแข็งแรงให้กับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสุมด ประชาชน เฉลิมราชกุมาร
ร่วมเปิดงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียน วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ประชุมประชาคมตำบลไร่ขิง ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  
ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  (วันแม่แห่งชาติ) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑลสาย 5ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การโอนงานกิจการประปา เทศบาลเมืองไร่ขิง ให้แก่การประปาส่วนภุฒิภาค
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 314 รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองไร่ขิง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาดัดแปลงสภาพรถ บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 58-6720 นครปฐม
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยแม็คโคร ชุมชนบ้านไร่ศรีเสถียร ตำบลไร่ขิง
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.ซอยไร่ขิง 21 (ปากคลองบางยาง) หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการจเางเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายโสภณ กรรณโม ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหอถุงประปา หมู่ 12 ชุมชนหมู่บ้านพฤษา 5 ตำบลไร่ขิง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ จากรั้วเทศบาลเชื่อมท่อระบายน้ำหน้าวัดไร่ขิงเชื่อมต่อตำบลท่าตลาด ตำบลไร่ขิง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์และ มอเตอร์สูบน้ำคลองยายถั่ว และคลองยายเมือง ชุมชนบ้านคลองผีเสื้อ ตำบลไร่ขิ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง