ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง ครั้งที่ 2/2559 ร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
เยี่ยมผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ในพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 5  ตำบลไร่ขิง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  
โครงการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจภาคเครือข่ายระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อน งานตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง  และสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบลปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเมือ
แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองไร่ขิง พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองไร่ขิง
ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองไร่ขิง
ประชาสัมพันธ์เอกสารให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน "โฟม กินสบาย...แต่ตายเร็ว"
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองไร่ขิง
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2559)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2559
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558) (เพิ่มเติม)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
แก้ไขตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องเล่นและอุปกรณ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องเล่นและอุปกรณ์ในการ ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ