เปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการชุมชนและพัฒนาผู้นำ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนง.เทศบาลเมืองไร่ขิง
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมืองไร่ขิง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 และ วันที่11 กุมภาพันธ์ 2558
 
 ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558
ข้อควรทราบและปฏิบัติของผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับงาช้าง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การจ่ายขาดสะสม ครั้งที่1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - วัยที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)  
 
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
เทศบาลเมืองไร่ขิง หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2558  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
 
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคมจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยโรงงานยาสูบ หมู่ 5 ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 6 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบ อิเล็คทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองวัดท่าพูด หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงาน ไวไวถึงบริเวณโค้งโรงทอชุมชนโรงหล่อ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง โดยประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 คัน  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถต์ดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดโฟม หมายเลขทะเบียน บล 2197 นครปฐม  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บย 656 นครปฐม  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ โรงงานไวไวถึงบริเวณโค้งโรงทอชุมชนโรงหล่อหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทางเท้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนจากสะพาน ถึงสรรพากร ชุมชนบ้านไร่ขิง หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ขิง  
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ 1 (วัดไร่ขิง) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง ขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน เทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ เทศบาล  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ดดยสารปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 คัน  
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองวัดท่าพูด หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง จากบ้าน นายก้านถึงเขื่อน คสล.เดิม ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ตามโครงการสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางซื่อ หมู่ที่ 10 ตำบลไร่ขิง ชุมชนคลองบางซื่อ ด้วยระบบอิเล็คทรกนิกส์