ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26/09/59)
ประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
ร่วมแสดงความยินดีกับนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในวาระเกษียณอายุราชการฯ วันที่ 21 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม
รับใบประกาศเกียรติบัตรผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2559 วันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นำผู้สูงวัยทำบุญไหว้พระ และดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม วันที่ 20 กันยาน 2559 ณ วัดศีรษะทอง และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  
ประชุมประชาคมตำบลไร่ขิง ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26/09/59)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรคไข้ซิกา ซึ่งตอนนี้เป็นโรคที่กำลังระบาดในหลายประเทศ โดยประเทศไทย กำลังมีการเฝ้าระวัง
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง

ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขการกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดสอบ
ทักษะ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง

 
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
ประชาสัมพันธ์รายชื่อร้านอาหารที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน การตรวจประเมินสุขลักษณะตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร และข้อมูลเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "รณรงค์การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว"
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-0300 นครปฐม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน ก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 และช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองลาดตะเฆ่ ซอยชุมชนโรงหล่อ หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนโรงหล่อ (เส้นเมน) หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำโรงหล่อ ซอย 4 หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ตำบลไร่ขิ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับถนน คสล. หมู 8 ชุมชนบ้านคลองผีเสื้อ ตำบลไร่ขิง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน สายหลักใน ม.สิวารัตน์ 2 พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์ 2 ตำบลไร่ขิง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเพลินเพชร จากสาย 5 ถึงสะพานข้ามคลองท่าพูด สุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ตำบลไร่ขิง