ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง วันที่ 27 มกราคม 2558
ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
รับโล่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคา 2558
ประชุมประชาคมตำบลไร่ขิง ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง ชั้น 4
 
 ข้อควรทราบและปฏิบัติของผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับงาช้าง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การจ่ายขาดสะสม ครั้งที่1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - วัยที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)  
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงสมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  
 
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
เทศบาลเมืองไร่ขิง หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2558  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
ประเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
 
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ โรงงานไวไวถึงบริเวณโค้งโรงทอชุมชนโรงหล่อหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทางเท้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนจากสะพาน ถึงสรรพากร ชุมชนบ้านไร่ขิง หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ขิง
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ 1 (วัดไร่ขิง) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง ขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน เทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ เทศบาล  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ดดยสารปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 คัน  
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองวัดท่าพูด หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง จากบ้าน นายก้านถึงเขื่อน คสล.เดิม ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์  
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ตามโครงการสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางซื่อ หมู่ที่ 10 ตำบลไร่ขิง ชุมชนคลองบางซื่อ ด้วยระบบอิเล็คทรกนิกส์