เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559

โครงการให้ความรู้ด้านเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น (อดเปรี้ยวไว้กินหวาน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี  วัดไร่ขิง พระอาราหลวง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  
เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลตลาด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศ ,คำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี แปฏิบัติราชการแทน
ประกาศ ,คำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีใหปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศ ,คำสั่งเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2559) ของเทศบาลเมืองไร่ขิง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคางานจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาดัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 85-6720 นครปฐม
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 85-6720 นครปฐม
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ไร่ขิง 30 ซอย 4 ชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางซอย ประชาร่วมใจ (ซอยไร่ขิง 26) จากบริเวณที่ดินนายสมเกียรติ กิจมงคลชัย ถึงบริเวณโรงทอผ้าชุมชน ประชาร่วมใจ และชุมชนวัดท่าพูด
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขยายถนน คสล.ริมคลองรางเตย จากสี่แยกรางเตย ถึงคลองวัดท่าพูด หมู่ 7,8 ชุมชนคลองวัดท่าพูด  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ