เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชั้น 4 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณวัดท่าพูด เพื่อเตรียมงานเทศนมัสการ ปิดทองไหว้พระประจำปี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดท่าพูด

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชั้น 2 สำนักงาน เทศบาลเมืองไร่ขิง
เปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ไร่ขิงคัพ ครั้งที่ 12” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากดทศบาลตำบลบางคล้า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดนครปฐม
ประชาสัมพันธ์ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทีส่วนร่วมในการ เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในด้านต่างๆ
ระเบียบการรับสมัครเด็กนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง ปีการศึกษา 2559
ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 6 ตำบลไร่ขิง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายบุญปลอด ทองแพ หมู่ที่ 9 ชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยายสาและคลองฉาง ชุมชนคลองยายสา แฟค 1 ตำบลไร่ขิง (2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองยายสาและคลองฉาง ชุมชนคลองยายสา แฟค 1 ตำบลไร่ขิง (1)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายบล็อก รางเตย หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด ต่อจากเดิมบริเวณบ้านเลขที่ 58/8 หมู่ 9 ถึงบริเวณที่ดิน นายสมศักดิ์ แก้วอนุ ตำบลไร่ขิง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.จากบ้านนายวินัย นาคประยูร ถึงสุดที่ดินนางสมใจ สุขถาวร ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 6 และชุมชนบ้านไร่ศรีเสถียร ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์